วันพุธที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2553

ทฤษฎี Posdcorb

กระบวนการบริหารประกอบด้วย ขั้นตอนที่สำคัญ 7 ขั้นตอนได้แก่
การวางแผน ( Planning )
การจัดองค์การ ( Organization )
การจัดกำลังคน ( Staffing )
การอำนวยการ ( Directing )
การประสานงาน ( Coolrdinating )
การรายงาน ( Reporting )
การงบประมาณ ( Budgeting )
การประยุกต์ใช้ ทฤษฎี Posdcorb
•ผู้บริหารจะต้องมีการกำหนดโครงสร้างและบทบาทของบุคคลให้เหมาะสมกับหน้าที่และตำแหน่ง
•ในการเป็นผู้บริหารที่ดีต้องมีการวางแผนและจัดระบบขั้นตอนเพื่อให้รู้ทิศทางในการดำเนินงานและเพื่อให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
•การควบคุมดูแลเป็นหน้าที่หลักของผู้บริหาร ที่จะต้องมีกระบวนการที่สามารถป้องกันความล้มเหลวในการทำงานของพนักงานและองค์กรได้
คำคม ทฤษฎี Posdcorb
•การบริหาร คือการทำงานขององค์กรให้สำเร็จโดยอาศัยผู้อื้นช่วยทำ.........
ผู้บริหารโรงเรียน คือหัวจักร
ครู คือโบกี้
นักเรียน คือผู้โดยสาร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น